Een goede relatie tussen de gemeente en de woningcorporaties is een voorwaarde voor een effectief en succesvol volkshuisvestingsbeleid. De komende jaren moet veel aandacht worden gericht op het afronden van de herstructurering van de wijken Te Werve, Stationsbuurt en Muziekbuurt. Het volkshuisvestingsbeleid moet gericht zijn op een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad, uitbreiding van het aantal betaalbare jongerenwoningen, toevoegen van
geschikte woningen voor de oudere inwoner in de wijk waar zij wonen en voldoende bereikbare woningen voor minder draagkrachtigen. BVR pleit ook voor meer lokaal maatwerk in het woningverdelingssysteem, om op de evenwichtige opbouw van wijken, waar nodig, te kunnen sturen. Binnen Haaglanden zal daarvoor de 15% lokaal maatwerk minimaal naar 25% moeten worden verhoogd.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. verbeterde woningtoewijzing voor Rijswijkers;

. lokaal maatwerk voor de sociale huur van 15% naar 25%;

. meer aandacht voor herstructureren Te Werve, Stationsbuurt en Muziekbuurt;

. oplossing voor leegstand kantoorgebouwen rondom In de Bogaard (wonen, werken);

. meer betaalbare eengezinswoningen (koop en huur);

. geschikte woningen voor jongeren.

. maximaal 15% nieuwe sociale woningbouw;

. import uit de grote stad terugdringen;

. doorstroming bevorderen door bouw meer 55+ woningen;

. geen (tijdelijke) huisvesting illegalen.