De komende jaren zal ingezet moeten worden op het vasthouden van het in de afgelopen jaren bereikte niveau van voorzieningen. Daarnaast moeten, a.g.v. nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, initiatieven zoals de Brede School ‘(ROC) positief kritisch benaderd worden. De samenwerkingsverbanden met Delft en Den Haag vindt BVR noodzakelijk. De ontwikkelingen op het gebied van de zorg in het onderwijs vragen de komende jaren onze aandacht. Een goed functionerend zorgadviesteam is voor BVR een belangrijk uitgangspunt zodat er snelle signalering en betere hulp geboden kan worden aan jongeren met problemen.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. veilige en goede scholen, geen leerfabrieken;

. schooluitval verder terugdringen, spijbelen streng aanpakken;

. verkeersoverlast bij scholen aanpakken (handhaven en kiss en ride plekken);

. betere samenwerking tussen scholen en sportverenigingen;

. kinderopvang bij sportverenigingen stimuleren;

. scholen eens per jaar kennis laten maken met zwembad “De Put”;

. terugdringen wachtlijsten voor zwemmen;

. een zorgadviesteam voor jongeren met problemen.