De vele actieve vrijwilligers in onze stad zijn voor BVR van onschatbare waarde. Zij zijn de smeerolie van de samenleving. BVR is een voorstander van een levendig en gevarieerd (sport)verenigingsleven. Het spreekt hierbij voor zich dat de gemeente een grotere rol heeft dan alleen maar aanmoedigen. Indien de gemeente werkelijk serieus is met het (sport)verenigingsleven moet er actief worden meegedacht en meegewerkt aan activiteiten en accommodaties. De gemeente kan de verenigingen bijstaan door kwijtschelding van de OZB te verlenen alsmede het kosteloos verstrekken van een VOG voor de vrijwilligers van non-profitorganisaties. Door het uitbreiden van het aantal inwoners in Rijswijk dient de Marimbahal wat BVR betreft behouden te blijven. De Marimbahal behoort zeker tot een mogelijkheid van renoveren wat BVR betreft. De hal kan voorzien in een behoeft voor de inwoners van Midden-Rijswijk en Rijswijk Buiten. Verder zijn sportactiviteiten in de wijken erg belangrijk. Sportverenigingen kunnen daarmee de brug naar de club verkleinen. BVR ziet mogelijkheden tot het omvormen van sportaccommodaties tot buurthuis van de toekomst. BVR ziet graag een samenwerking tussen de scholen en verenigingen van de huidige sportaccommodaties.

BVR is tegen zinloos geweld, ook in de sport. BVR trapt dan ook op de rem als het gaat om geweld of ander wangedrag op de Rijswijkse sportvelden. BVR ziet graag een convenant tussen de amateurverenigingen tot stand komen met betrekking tot spelers met wangedrag. Op die manier kan er een registratiesysteem tot stand komen die relschoppers letterlijk buitenspel zet. Relschoppers moeten worden bestraft met gebiedsverboden, wat door de Voetbalwet mogelijk is gemaakt. Zodra dit systeem in werking is getreden wordt deze wat BVR betreft uitgebreid naar supporters/aanhang/familie die wangedrag vertonen. De reden hiervan is dat de verenigingen nu enkel een verbod kunnen geven voor de kantine omdat een complex van een vereniging gemeenteterrein is.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Kwijtschelding van OZB voor verenigingen;
 • Kosteloos VOG verstrekking voor vrijwilligers van non–profitorganisaties;
 • Goed bestuur van amateurclubs is belangrijk. De gemeente moet zich inzetten om clubs te begeleiden bij het leren besturen van een club. Zodat wanbeleid van clubs en daarmee verspilling van geld wordt voorkomen;
 • Registratiesysteem relschoppers in de amateursport;
 • Activiteitenagenda belangrijke sportwedstrijden;
 • De Marimbahal renoveren;
 • Scholen en verenigingen dichter bij elkaar brengen;
 • Accommodaties verbeteren, waar mogelijk integreren in Brede School;
 • Dat wijk- en buurtverenigingen door de gemeente als serieus gesprekspartner worden gezien;
 • Sportaccommodaties omvormen tot buurthuis van de toekomst;
 • Iedere brede school een eigen gymzaal;
 • Regionale vispas.