De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad en het beheer en onderhoud daarvan dient dan ook de hoogste prioriteit te hebben. Rondslingerend afval, fietswrakken, defecte verlichting en andere zichtbare verloedering in de straten moeten direct worden aangepakt.

De gemeente kan daarop sturen door tijdig zwerfafval op te ruimen, prullenbakken te legen en daarop te handhaven. Werkzoekenden kunnen hier prima voor ingezet worden met behoud van uitkering. Aansprekende informatievoorziening draagt bij aan gewenste gedragsverandering. BVR wil weer openbare vuilcontainers op strategische plekken om het illegaal dumpen van grofvuil en restafval terug te dringen. Heroverwegen of huidige afvalscheidingsmethode de juiste is. Wellicht is eindscheiding bij de afvalverwerking een betere methode.

Bijna 40% van de woningvoorraad in Rijswijk is sociale woningbouw. Nieuwbouw op basis van gasloos en nul-op-de meter. Achterstallig onderhoud dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door heldere afspraken te maken met de woningcorporaties, zoals inspraak in en toezicht op de onderhoudsbegroting. Slopen van historische woningen mag nooit de voorkeur krijgen waar renovatie een alternatief is. Situaties als de Idenburglaan alwaar de bewoners een ander huis dienen te zoeken vanwege sloop, mogen niet meer voorkomen.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Opgeruimde en schone wijken, parken en winkelgebieden;
 • Meer uitkeringsgerechtigden inzetten voor onderhoud openbare ruimte;
 • Bomen vervangen op plaatsen waar het nodig is (herplantplicht);
 • Geen megatorens in Oud Rijswijk en Rijswijk Buiten;
 • Hangplekken jongeren alleen met toezicht;
 • Een beperkt budget om graffiti in de openbare ruimte te verwijderen;
 • Inzet medewerkers DSW Rijswijk handhaven en waar mogelijk uitbreiden;
 • Verspreiding gratis strooizout op verzamelplekken en gemeentewerf;
 • Toezicht en inspraak door gemeente op onderhoudsbegroting woningcorporaties;
 • Fietswrakken op of naast openbare weg direct opruimen;
 • Openbare vuilcontainers op strategische plekken en meer hondenpoepbakken;
 • Herstructurering afval(scheidings)beleid;
 • Aanpakken ‘probleemstraten’ met o.a. luizenpoep (boomplaksel) en scheve stoeptegels;
 • Fietspaden daar waar mogelijk asfalteren;
 • Behoud van historische waarden (stadhuis behouden, geen moskee);
 • De Put aansluiten op het riool en warme douches in een nieuwe toiletgroep.