Een goede relatie tussen de gemeente en de woningcorporaties is een voorwaarde voor een effectief en succesvol volkshuisvestingsbeleid. De komende jaren moet er nog steeds veel aandacht worden gericht op het afronden van de herstructurering van de wijken Te Werve, Stationsbuurt en Muziekbuurt. Het volkshuisvestingsbeleid moet gericht zijn op een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad. BVR ziet graag uitbreiding van het aantal betaalbare jongerenwoningen en een toevoeging van geschikte woningen voor de ouderen in Rijswijk. Vanuit de overheid is er enkele jaren geleden een start gemaakt met het scheiden van wonen en zorg in de beschermde woonvormen met een strengere toelating. Door Rijksbeleid moeten een aantal mensen vanuit beschermd wonen verplicht terug naar een zelfstandige woning. Ook de gemeente Rijswijk zal de opdracht krijgen om een aantal mensen te voorzien van een woning. In de afgelopen raadsperiode heeft BVR al gepleit dat deze doelgroep een onderdeel moet worden van de woonvisie van Rijswijk en BVR zal zich hier de komende periode ook hard voor maken.

Binnen Rijswijk dient er actie te worden ondernomen om het lokale maatwerk van 25% te behalen. BVR pleit ook voor meer lokaal maatwerk in het woningverdelingssysteem, om op de evenwichtige opbouw van wijken, waar nodig, te kunnen sturen. Als laatste pleit BVR voor een team adresfraude. BVR is tegen het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het asielzoekerscentrum dient na de afgesloten contractdatum te worden gesloten. De wooneenheden die dan leeg zullen komen te staan kunnen beschikbaar worden gesteld voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als studentenhuisvesting.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Sluiten asielzoekerscentrum na contractdatum;
 • Team adresfraude die effectief controleert op rechtmatigheid van bijvoorbeeld huurtoeslag;
 • Indien mogelijk woningen renoveren in plaats van slopen en nieuwbouw;
 • Ontmoetingsruimtes voor bewoners stimuleren (bijvoorbeeld: Glazen Huis);
 • Geen huisvesting bieden voor uitgeprocedeerde asielzoekers;
 • Doelgroep vanuit beschermd wonen opnemen in de woonvisie;
 • Meer betaalbare eengezinswoningen (zowel koop als huur);
 • Geschikte woningen voor jongeren en ouderen;
 • Doorstroming bevorderen door meer 55+ woningen te bouwen;
 • Maximaal 15% nieuwe sociale woningbouw;
 • Wooneenheden asielzoekerscentrum beschikbaar stellen voor studentenhuisvesting;
 • Woningtoewijzing verruimen voor Rijswijkers.