Onderwijs en jongeren zijn voor BVR belangrijke items. Jongeren zijn onze toekomst. Jongeren moeten serieus worden genomen en betrokken worden bij beleid. Bovenal dienen er voorzieningen te worden gerealiseerd voor jongeren, met name om het jongerenbeleid succesvol vorm te geven. De komende jaren zal op het gebied van het onderwijs ingezet moeten worden op het vasthouden van het in de afgelopen jaren bereikte niveau van voorzieningen. Daarnaast moeten, omwille nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, initiatieven zoals de Brede Scholen positief kritisch benaderd worden. Afgelopen jaar is BVR blij verrast door de kinderambassadeurs van verschillende basisscholen. Dit ziet BVR het komende jaar graag terug. BVR ziet graag dat het niveau van de scholen in Rijswijk op peil blijft, met daarin alle mogelijke opleidingsvormen.

De Leerplicht gaat over de gemeentegrenzen heen. BVR wil dat er een samenwerkingsverband komt met andere gemeenten met een uniform beleid o.a. op het gebied van schoolverzuim. De ontwikkelingen op het gebied van de zorg in het onderwijs vragen de komende jaren onze aandacht. Een goed functionerend zorg adviesteam is voor BVR een belangrijk uitgangspunt zodat er snelle signalering en betere hulp geboden kan worden aan kinderen en jongeren met problemen. Als laatste pleit BVR voor “kiss and ride” plekken bij alle basisscholen in Rijswijk.

Voor jongeren buiten schooltijd moeten er meer voorzieningen komen. Voorzieningen om met weinig overlast te kunnen verblijven in de buitenruimte. Naast het upgraden van speeltuinen zoals een Buvelio of Inter Amicos ziet BVR graag ook eigentijdse uitgaansgelegenheden voor de jeugd van Rijswijk (van frisfeesten tot discotheek). Momenteel is het jongerenwerk beneden alle pijl. Hangjongeren behoren wat BVR betreft snel tot het verleden als er voorzieningen komen samen met jongerenwerkers. Deze jongerenwerkers moeten naar buiten volgens welzijn nieuwe stijl. Naast het voorzieningenniveau heeft de gemeente Rijswijk onvoldoende woningen voor jongeren. BVR ziet de Rijswijkse jongeren graag in Rijswijk blijven in plaats van vertrekken naar buurgemeenten. Daarom pleit BVR voor voldoende betaalbare huisvesting voor jongeren.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Jongerenwerkers i.p.v. jongerencoaches;
 • Voldoende huisvesting voor jongeren;
 • Betere samenwerking tussen jongerenwerkers en wijkagenten;
 • Kiss and ride plekken bij alle basisscholen in Rijswijk alsmede handhaven van verkeersoverlast;
 • Een beleid samen met andere gemeenten en de leerplichtambtenaren tegen schoolverzuim;
 • Kinderen uit de directe omgeving van een school moeten voorrang krijgen bij plaatsing;
 • Upgraden van speeltuinen (zoals Buvelio, Inter Amicos);
 • Eigentijdse uitgaansgelegenheden;
 • Terugdringen wachtlijsten voor zwemles;
 • Zorgadviesteam voor jongeren met problemen;
 • Scholen eens per jaar kennis laten maken met “de Put”;
 • Kinderambassadeurs en een jongerenraad.