Programma

2022-2026

Voorwoord

Beste inwoner van Rijswijk,

Beter voor Rijswijk (BVR) is niet zomaar een partij! Het is dé lokale partij die waarde hecht aan een zelfstandige stad die zijn eigen broek ophoudt. Betrokken, realistisch en benaderbaar is en bovenal waar iedereen welkom is.

Beter voor Rijswijk is er voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners van Rijswijk en is niet gebonden aan landelijke partijpolitiek van bovenaf. Daardoor kan Beter voor Rijswijk onafhankelijk uw stem laten horen in de raadszaal. Beter voor Rijswijk houdt van een no-nonsense aanpak die we kunnen waar maken en we stropen hier graag de mouwen voor op. Wij zijn als partij direct aanspreekbaar en bereikbaar voor alle inwoners. Bent u ongerust over de toekomst van bijvoorbeeld de werkgelegenheid, zorg, bereikbaarheid of sociale voorzieningen in onze gemeente? Laat het ons weten!

Door uw inbreng weet BVR wat er speelt en waar onze prioriteiten moeten liggen. Beter voor Rijswijk wil de inwoners meer directe invloed geven. Niet alleen door uw stem te krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen maar zeker ook om u daarna te betrekken bij zaken die voor u belangrijk zijn. Zaken waar wij als politieke partij invloed op kunnen uitoefenen. Beter voor Rijswijk wil uw problemen, waar mogelijk, oplossen!

Beloofd is beloofd. Door uw stem en uw vertrouwen zijn wij in 2014 als nieuwe partij toegetreden tot de gemeenteraad met 5 zetels en in 2018 is Beter voor Rijswijk de grootste partij van Rijswijk geworden. Daarnaast is het ons in 2019 gelukt om toe te treden tot het college in Rijswijk. Dit heeft ons de afgelopen jaren in de gelegenheid gesteld om een aantal van onze beloftes aan u waar te maken. Wars van persoonlijke belangen en door kritisch te blijven en onze verantwoordelijkheid te nemen, heeft Beter voor Rijswijk door de juiste vormen van samenwerking, het beste voor de stad en de inwoners uit de politieke strijd kunnen halen. Niet door de weg van de minste weerstand te kiezen maar door ons waar nodig op onbekend terrein te begeven. Het was niet altijd even gemakkelijk maar door de schouders er onder te zetten, onze kennis te verdiepen en ons steeds verder te ontwikkelen, is het gelukt.

Door actief naar u te luisteren, heeft Beter voor Rijswijk haar programma weer kunnen vaststellen. BVR blijft altijd naar u luisteren en zorgen ook dat er ruimte zal zijn voor onverwachte gebeurtenissen. Het is onmogelijk om in het verkiezingsprogramma aan alle aspecten van het gemeentebeleid aandacht te besteden. Dit houdt niet in dat Beter voor Rijswijk daar geen mening over heeft. Van belang voor u, als kiezer, zijn met name de prioriteiten van BVR. Wij presenteren deze prioriteiten in 12 hoofdstukken.

Sinds 2014 zijn wij dé lokale politieke partij voor Rijswijk. Samen met u gaan wij er voor om onze beloftes waar te maken. Aan u de keuze of u met BVR de toekomst in Rijswijk tegemoet wilt treden. Wij zullen voor deze toekomst keihard werken.

Hartelijke groet

Larissa Bentvelzen

Rijswijk heeft bewezen prima in staat te zijn om als zelfstandige gemeente te blijven voortbestaan. We zijn een groeiende stad en werken de komende jaren toe naar een inwonersaantal van 65.000. Beter voor Rijswijk is tegen gemeentelijke fusies. De groei van Rijswijk vraagt wel aandacht voor onze voorzieningen in de stad. Plezierige dorpse en stadse kenmerken moeten we behouden en vervelende zaken bij de bron aanpakken. Inwoners moeten actief en passief kunnen genieten van onze cultuur, evenementen, musea en het verenigingsleven. Dit alles moet zo veel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Cultuur en historie, waaronder gebouwen, dragen bij aan de “Rijswijkse” identiteit en geven ons reden om trots te zijn.

Transparantie, openheid in zaken en integriteit horen bij goed bestuur. BVR wil dat de gemeentefinanciën gezond zijn en blijven. Belastingen en tarieven dienen kostendekkend te zijn. Eventuele ‘winst’ dient terug te vloeien naar de inwoners, te leiden tot belastingverlaging of te worden gebruikt voor investeringen in de toekomst.

De gemeenteraad houdt toezicht op het algemene belang en het besteedbare budget van de gemeente. Financiën moeten gezond zijn en reserves niet overdreven groot. De algemene reserve is er om ingezet te worden voor algemeen belang van onze stad. Gemeentelijke uitgaven zijn nog steeds voor velen niet begrijpelijk en dus niet transparant. Veel inwoners hebben er een verkeerd beeld van.

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Zelfstandigheid, geen fusie met andere gemeenten, behouden van de Rijswijkse identiteit;
 • Inzetten op maximaal 4 wethouders;
 • Het op peil blijven van de voorzieningen;
 • Externe voorzitters bij forumvergaderingen en raadsvergaderingen;
 • De afvalstoffenheffing, onderzoeken waar de kwijtschelding kan rusten.
 • Het gebruik maken van volksraadplegingen voor ingrijpende politieke beslissingen;
 • Geen verhoging van OZB (m.u.v. inflatiecorrectie);
 • Gezonde gemeentelijke financiën waarbij de reserves niet overdreven groot zijn;
 • Gemeentelijke inkomsten en uitgaven die voor iedereen begrijpelijk en transparant zijn;
 • Afspraak = afspraak. Anders blijft de politiek praten en beslissingen terugdraaien zonder dat er iets voor de stad gebeurt met verlies aan geloofwaardigheid.

De gemeente behoort veiligheid te bieden en dient zorg te dragen voor de openbare orde. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de Rijswijkse buurten en de beschermde omgeving van een eigen huis. Wijkagenten hebben een sterke binding met hun wijk. Zij dienen ervoor te zorgen dat zij bekend, bereikbaar en benaderbaar zijn.

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Buurtpreventieteams hebben de aflopen jaren hun grote meerwaarde laten zien. Fysieke en digitale buurtpreventie (zoals bijv. Whatsappgroepen) zijn hierbij goede middelen. De gemeente en de politie moet deze vorm van burgerparticipatie actief stimuleren en ondersteunen om de veiligheid te vergroten.

Beter voor Rijswijk wil de mensen die zich aan de regels houden bij het afsteken op 31 december niet benadelen met een gemeentelijke dan wel lokaal vuurwerkverbod.

Hondenpoep, vuilnis, herrie en andere overlast kunnen het woongenot behoorlijk verminderen. Rijswijk krijgt er steeds meer mee te maken en kan er nauwelijks op handhaven. De politie is er voor criminaliteitsbestrijding; voor handhaving van de ergernissen moet het aantal Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) minstens verdubbelen.

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Intensiever handhaven op overtredingen;
 • Inbraakpreventie; de gemeente stimuleert preventieprojecten voor de beveiliging van woningen;
 • Betere bekendheid en bereikbaarheid van de wijkagenten;
 • Gericht cameratoezicht voor preventieve en efficiënte opsporing; voorbeelden zijn de parkeerplaatsen Vrijeban, Oud Rijswijk, de Schilp;
 • Stimuleren burgerinitiatieven zoals buurtpreventieteams en whatsapp buurtgroepen;
 • Handhavers uitrusten met camera en wapenstok
 • Beboeten van ondernemers die hun afval illegaal dumpen;
 • Geen lokaal vuurwerkverbod!
 • Duidelijkheid als het gaat om afval scheiden. Boetes als regels niet worden nageleefd;
 • Overlast van lachgas aanpakken, hoge boetes geven;
 • Gericht handhaven in de avonduren op bekende parkeerplaatsen in Oud Rijswijk, Vrijenban, Havenbuurt en De Schilp;
 • Kermis beperken tot uiterlijk 20.00 uur om daarmee te zorgen dat er geen overlast is en kinderen, voornamelijk kleine kinderen, gewoon nog naar de kermis kunnen.
 • Betere verlichting op donkere plekken zodat het niet uitnodigt om daar illegale dingen te doen;
 • Extra flitscamera’s (Beatrixlaan, Schaapweg, Generaal Spoorlaan, Haagweg).

De openbare ruimte is het visitekaartje van onze stad en het beheer en onderhoud daarvan dient dan ook de hoogste prioriteit te hebben. Rondslingerend afval, fietswrakken, defecte verlichting en andere zichtbare verloedering in de straten moeten direct worden aangepakt.

Het groen in onze gemeente moet weer verder op orde komen. Zo moet de gemeente zich inzetten voor het bijhouden van struiken, bomen en gras. Bovendien moeten ook andere openbare gebieden onderhouden blijven. Hierdoor wordt de leefbaarheid en het aanzicht sterk verbeterd. BVR wil nagaan of de gemeente Rijswijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hiervoor kan inzetten.

De gemeente kan zelf ook meesturen door tijdig zwerfafval op te ruimen, prullenbakken te legen en daarop te handhaven. Aansprekende informatievoorziening draagt bij aan gewenste gedragsverandering. Bijvoorbeeld tegen de steeds groter wordende rattenproblematiek in Rijswijk. BVR wil weer openbare afsluitbare vuilcontainers op strategische plekken om het illegaal dumpen van grofvuil en restafval terug te dringen. Heroverwegen of huidige afvalscheidingsmethode de juiste is. Inwoners betalen meer dan genoeg voor afvalverwijdering. Zodra de mogelijkheid er is, willen we overgaan op nascheiding van afval. Dit levert minder overlast op voor bewoners en vermindert het aantal kliko’s in de tuin.

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Beter (groen)onderhoud van de openbare ruimte;
 • Grofvuil 2x per jaar gratis op laten halen;
 • Inzet op voor- en nascheiding van afval;
 • Onkruid tijdig weghalen bij sloten i.v.m. veiligheid dieren en kinderen
 • Passende nieuwe bomen als deze geplaatst moeten worden (rekening houdend met hoogte, breedte, omgeving);
 • Het tijdig snoeien van de bestaande bomen;
 • Toegangswegen zoals de Prinses Beatrixlaan vergroenen. Zodat het weer het mooie aangezicht heeft als je Rijswijk binnenrijdt;
 • Reuzen Berenklauw en Japanse duizendknoop bestrijden;
 • Herinrichten Kruisvaarderspark en Hoekpolderpark;
 • Waar mogelijk meer bomen plaatsen die passen in de wijken/straten;
 • Grond van de BMX-club inrichten voor kinderen als klim bos, fietsbaan en/of jeugdhonk;
 • Meer prullenbakken plaatsen, zodat mensen het minder snel op de grond gooien. Ook prullenbakken voor hondenbezitter;
 • Verspreiding gratis strooizout op verzamelplekken en gemeentewerf.
 • In samenwerking met de woningbouwcorporaties nettere voortuinen in onze stad.

Klimaatverandering is geen milieu. Klimaatverandering kennen we al meer dan 2000 jaar en Rijswijk heeft zich in die periode makkelijk kunnen aanpassen. BVR zet geen deadline op energie neutraliteit of klimaatneutraliteit. We passen ons aan, aan de termijn van het Rijk, dus voor nu het jaar 2050.

Dat neemt niet weg dat we behoudend zijn voor onze omgeving. Iedere Rijswijker heeft de mogelijkheid om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Iedereen kan zelf afzien van het gebruik van aardgas, benzine of diesel. BVR gaat niet voorschrijven wanneer en of u uw benzine of dieselauto weg moet doen of van het gas af gaat. Wie in Rijswijk van het gas af wil kan het gele kraantje in de gangkast dichtdraaien.

Iedere inwoner heeft baat bij schonere lucht en een leefbare stad. Maar dit moet wat Beter voor Rijswijk betreft wel op een betaalbare manier voor iedere inwoner, maatschappelijke partner en ondernemer. We stoppen met eigen duurzaamheidsbeleid dat niet wordt aangevuld met Rijksmiddelen. De besparing die we daarmee realiseren gebruiken we voor verscherpt toezicht. Wat Beter voor Rijswijk betreft zijn het vaak de kleine dingen die het doen en dat geldt ook voor maatregelen gericht op duurzaamheid. Om die reden vindt BVR dan ook dat we als gemeente ruimte moeten maken voor een plek waar mensen hun elektrische auto kunnen opladen. Hierbij denkt BVR aan laadstations waar meerdere auto’s met snel laders binnen 45 minuten kunnen worden bijgeladen. Hierdoor wordt een wildgroei van laadpalen in straten waar nu al een hoge parkeerdruk staat worden beperkt.

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Betaalbaar beleid, maatregelen moeten passen in de portemonnee van onze inwoners;
 • Het vrijmaken van locatie(s) voor marktpartijen die oplaadpunten creëren voor de elektrische auto’s.
 • Het vrijmaken van locatie(s) voor de slimme bandenpomp;
 • Het opstellen van een helder gemeentelijk laadpalenbeleid;
 • Doorpakken met verschillende vormen van deelmobiliteit (bijvoorbeeld deelauto’s, deelfietsen, deelscooters) en een hoogwaardig ov-netwerk, zonder de auto weg te pesten;
 • Een windmolenvrije gemeente;
 • Geef concreet een plek aan voor waterberging;
 • Geen verplichtte aansluiting op stadsverwarming maar keuzevrijheid bewaken;
 • Hitteproblematiek aanpakken, verstedelijking afwisselen met voldoende groen;
 • Bij vervanging van de straatverlichting kijken naar innovatieve andere manieren van verlichten zoals lantaarnpalen op zonne-energie, in combinatie met ledverlichting;
 • Meer zonnepanelen en waterpompen.

Rijswijk is nog steeds de snelst groeiende stad van Nederland. Over 10 jaar wonen er ruim 65.000 inwoners. Dit vraagt wat van een stad. We zijn namelijk de komende jaren veel aan het bouwen. Dit geeft onder andere extra verkeersdruk. Ook rijst de vraag of we de voorzieningen wel tijdig op peil krijgen? Beter voor Rijswijk vindt de voorzieningen net zo belangrijk als de opgave voor wonen. We zullen dit dan ook nauwlettend in de gaten houden.

Het Havenkwartier wordt flink aangepakt de komende periode. BVR vindt dat we moeten kijken naar een extra ontsluiting van dit gebied in verband met de nieuwbouw en de daarbij verwachtte parkeeroverlast.

Rijswijk Buiten is de nieuwste wijk van Rijswijk en volop in ontwikkeling. BVR is van mening dat sommige punten daar op korte termijn verbetering verdienen. Zoals: de oversteekmogelijkheid bij de montessorischool, realisatie van de voetgangersbrug die de twee woonwijken verbindt, de parkeerdruk die er nu al is gedeeltelijk oplossen door de grote plantenbakken te verkleinen, het voetpad van Rijswijk Buiten naar de bogaard en als laatste het racecircuit in de woonwijk. Laan v. Sion, het Haantje en de lange kleiweg verdienen aandacht op het gebied van te hard rijden. Tevens zijn bijna alle waterwoningen opgeleverd in de wijk, bewoners hebben een steiger aan de woning met een bootje en maar één mogelijkheid voor de in- en uitvaart van de wijk. Daar moet zo snel mogelijk een tweede ontsluiting voor de vaart komen, alleen al voor de veiligheid.

Voor een goede verkeerskundige doorstroming op de doorgaande wegen pleit BVR voor aanleg van rotondes. Voor de ontsluiting van Den Haag zet BVR in op goed overleg met alle betrokken partijen om tot realisatie van een volwaardige tunnel te komen, die aansluit op de A4 (Beatrixlaan).

Brommers mogen, op enkele uitzonderingen na, niet op het fietspad. Daar dient handhavend te worden opgetreden. Fietsers daarentegen wel. Sommige fietspaden zijn echt aan vervanging toe en moeten we doorpakken met asfalteren. BVR pleit voor meer aandacht binnen de Metropoolregio, ook als het gaat om de tramverbindingen in Rijswijk. Een voorbeeld is een verbinding vanaf Wateringseveld tot het centrum van Delft, langs Rijswijk Buiten en het Reinier de Graaff ziekenhuis.

Oud-Rijswijk moet leefbaar blijven en verdiend meer aandacht als aantrekkelijk winkelgebied. De entree kan worden verbeterd en maak de Herenstraat veiliger.

Om de bereikbaarheid van het Huis van de Stad te verbeteren en voor omwonenden de parkeeroverlast te beperken, dient er een nieuwe parkeergarage onder de naastgelegen vijver te worden gerealiseerd.

BVR is van mening dat parkeertarieven en zones niet eindeloos verhoogd of uitgebreid kunnen worden. Als parkeertarieven te hoog zijn, blijft een deel van het winkelend publiek weg. Dat is zowel voor de ondernemer als voor de gemeente een onwenselijke situatie. BVR pleit voor een vereenvoudiging van de huidige parkeerregeling, minder zones, betaald parkeren van alle gebieden gelijk maken, een vergunning voor heel Rijswijk en het eerste uur gratis parkeren in de betaalde zones voor bezoek.

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Een volwaardige tunnel die aansluit op de A4 (Beatrixlaan);
 • Een voetpad langs Prinses Beatrixlaan – Rijswijk Buiten naar De Bogaard;
 • De realisatie van de voetgangersbrug tussen Sion en Parkrijk – Rijswijk Buiten;
 • De entree van de Herenstraat aantrekkelijk maken;
 • Het creëren van eenrichtingsverkeer in de Herenstraat;
 • Aanpakken van (brom) fietsers in het winkelgebied Oud Rijswijk. Bijvoorbeeld door de pollers te vervangen voor camera’s;
 • Een ondergrondse garage Huis van de Stad;
 • Een vaste bewaakte fietsenstalling in Oud Rijswijk, zonder dat deze ten koste gaat van parkeerplaatsen;
 • Een aanpak van het verkeersinfarct vanaf 16.00uur bij de Treubstraat/Generaal Spoorlaan;
 • Het upgraden van het Rijswijkse Station;
 • Meer rotondes op de grote kruispunten;
 • Meer geasfalteerde fietspaden;
 • Een verbetering van de verkeerssituatie Schaapweg – Generaal Spoorlaan;
 • Een extra ontsluiting havengebied i.v.m. nieuwbouw en verwachtte verkeersoverlast;
 • Onderhoud van de fietspaden richting oud Rijswijk;
 • Verbetering van de bestrating van vele voetpaden; Mindervalide voetgangers en gebruikers van scootmobiel en/of rollator;
 • Een tweede ontsluiting voor de vaart bij Rijswijk buiten “de eilanden”;
 • Een extra zebrapad bij de montessorischool in Parkrijk;
 • Het aanpakken van de snelheid door maatregelen als drempels e.d. in woonwijken. Voorbeeld zijn; de Strijplaan, Laan van Sion, ’t Haantje en Lange Kleiweg.

Een goede relatie tussen de gemeente en de woningcorporaties is een voorwaarde voor een effectief en succesvol volkshuisvestingsbeleid. In de afgelopen collegeperiode is er gewerkt aan een beleid met inzet op de midden huursector. Wat Beter voor Rijswijk betreft zetten we dat voort. Daarnaast kijken we naar de verouderde sociale huurwoningen. Vooral inzetten op renovatie. Op deze manier krijgen we een evenwichtigere opbouw van onze wijken.

Beter voor Rijswijk ziet graag uitbreiding van het aantal betaalbare jongerenwoningen en een toevoeging van geschikte seniorenwoningen in Rijswijk. In de komende periode vindt BVR het belangrijk dat we goed kijken naar verdere doorstroming op de woningmarkt. Samen met een doorstroommakelaar/ouderconsulent kijken of we ouderen naar een levensloopbestendige woning krijgen en daarmee eengezinswoningen beschikbaar krijgen, vooral voor Rijswijkers. In de afgelopen collegeperiode is er een woonzorgvisie opgesteld. De komende periode is het wat BVR betreft tijd voor actie. Aan de slag met de uitvoeringsagenda en zorgen dat we hiermee kunnen doorpakken.

Beter voor Rijswijk ziet graag dat de Rijswijker (die dat wil) ook in Rijswijk kan blijven wonen. Daarom zal BVR de komende periode pleiten voor een beleid waarin bij nieuwbouwprojecten voorrang geregeld wordt voor de Rijswijker. Dit kan door een toewijzingsbeleid te maken waarin we opnemen dat er 75% van de koopwoningen toegewezen kunnen worden aan mensen die binding hebben met onze stad. BVR zal zich hardmaken voor jongeren in de jeugdzorg die na hun achttiende jaar tussen wal en schip vallen. Jongeren verlaten de jeugdzorg maar mogen zich pas inschrijven vanaf het achttiende levensjaar. Wat BVR betreft gaat de leeftijdsgrens voor inschrijving naar zestien jaar, zodat jongeren eerder naar een zelfstandige woning kunnen doorstromen.

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Geschikte en betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen;
 • Een lokaal toewijzingsbeleid op nieuwbouw koopwoningen;
 • Een uitvoeringsagenda woonzorgvisie;
 • Het verlagen van de leeftijdgrens voor inschrijving op Woonnet Haaglanden voor jongeren vanaf zestien jaar;
 • De vrijesectorwoningen in Steenvoorde Zuid niet omturnen naar sociale huur;
 • Het bouwen in Rijswijk temporiseren; Rijswijk moet geen bouwput worden;
 • Een doorstroommakelaar. Bijvoorbeeld voor ouderen die, op vrijwillige basis, naar een levensloopbestendig appartement kunnen en de eengezinswoning beschikbaar stellen aan gezinnen;
 • Woningwaarde omhoog, dan percentage ontroerende zaak belasting (OZB) omlaag;
 • Geen huisvesting voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze verblijven illegaal en dienen te worden teruggestuurd naar land van herkomst;
 • Aantal woningen voor statushouders beperken (meer personen/gezinnen op één adres);
 • Hiermee voorkomen we o.a. dat woningen worden gesplitst;
 • Een nieuw woonwagenbeleid. Aan de hand van Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid.

In de afgelopen collegeperiode is er gewerkt aan het onderwijsbeleid. Zo heeft Beter voor Rijswijk gestreden voor een postcodebeleid en die wordt per het nieuwe schooljaar ingevoerd waardoor kinderen in eigen gemeente naar school kunnen en onnodige autokilometers naar scholen buiten de gemeente kunnen worden beperkt.

Wat Beter voor Rijswijk betreft zijn er nog meer stappen te maken als het gaat om onderwijs. En dan beginnen we bij de jongste kinderen. De leeftijdsgrens voor de peuterspeelzalen in Rijswijk zijn in het verleden om onduidelijke redenen omhoog geschroefd naar tweeënhalfjaar oud. Gezien de achterstanden die dat met zich meebrengt alsmede het feit dat BVR wil dat ieder kind gelijke kansen heeft. BVR wil dat deze leeftijdsgrens weer teruggebracht wordt naar twee jaar oud.

De Leerplicht gaat over de gemeentegrenzen heen. BVR wil dat er een samenwerkingsverband komt met andere gemeenten met een uniform beleid o.a. op het gebied van schoolverzuim. De ontwikkelingen op het gebied van de zorg in het onderwijs vragen de komende jaren onze aandacht. Een goed functionerend zorg adviesteam is voor BVR een belangrijk uitgangspunt zodat er snelle signalering en betere hulp geboden kan worden aan kinderen en jongeren met problemen. Als laatste pleit BVR voor “kiss and ride” plekken bij alle basisscholen in Rijswijk.

Voor jongeren buiten schooltijd moeten er meer voorzieningen komen. Voorzieningen om met weinig overlast te kunnen verblijven in de buitenruimte. Er is een mooie start gemaakt met in de toekomst een skatebaan maar daarmee zijn we er nog niet. Het aantal jongerenwerkers kan minstens verdubbeld worden. Daarnaast zou er meer samenwerking moeten plaatsvinden tussen de jongerenwerkers, handhaving en wijkagenten. Momenteel is het jongerenwerk onvoldoende.

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Het beschikbaar stellen van de peuterspeelzalen vanaf 2 jaar oud;
 • Uniformiteit met omringende gemeenten aanbrengen in de leerplicht;
 • Voorzieningen voor jongeren creëren;
 • Het aantal jongerenwerkers minimaal verdubbelen;
 • De samenwerking intensiveren tussen jongerenwerk, handhaving en wijkagenten;
 • Kiss and ride plekken bij alle Rijswijkse scholen;
 • Voortzetting van kinderrechtenambassadeurs;
 • Zorg dat jongeren die gebruik maken van jeugdhulp naar school kunnen blijven gaan;
 • Ontmoetingsplekken voor jongeren zoals Cruyfcourt en Bogaardplein.

Rijswijk heeft veel te bieden en groeit gestaag door. Het heeft een ideale ligging voor bedrijven en kantoren, een groeiend woonklimaat, veel groen, een diversiteit aan (sport)verenigingen en cultuur, activiteiten, (wijk)winkelcentra, horeca, leisure & entertainment.

De afgelopen jaren heeft Rijswijk grote ondernemers zien vertrekken zoals Shell en Ziggo. Ook hebben vele ondernemers De Bogaard verlaten. BVR vindt dat er een duidelijke focus moet komen op het aantrekken en behouden van bedrijven en detailhandel om de werkgelegenheid te bevorderen en de concurrentie in omliggende gemeenten het hoofd te bieden. Leegstand in winkelcentra en bedrijventerreinen zijn funest voor een stad en het trekt onveilige en ongewenste situaties aan.

Vastgoedeigenaren in winkel- en bedrijvengebieden dienen met een ‘leegstandverordening’ gestimuleerd te worden leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. BVR vindt dat het vergunningenbeleid voor ondernemers en horeca ten alle tijden binnen de gestelde termijnen dienen te worden afgehandeld. Ambtelijke organisatie dient klantgericht te werken, met het aandragen van mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden .

Oud-Rijswijk heeft potentie om nog meer als verblijfsgebied ontwikkeld te worden. Bijvoorbeeld door de entree aan de Herenstraat prominenter te maken. Daarnaast zou onderzocht moeten worden naar eventuele ondergrondse parkeermogelijkheden.

Innovatie en citymarketing worden nog maar weinig toegepast in Rijswijk. BVR ziet net als Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR), veel kansen om Rijswijk meer op de (ondernemers)kaart te zetten. Zoals een samenwerking met TU Delft en innoverende ondernemers. De ‘parels’ van Rijswijk (Octrooibureau, Landgoederenzone, Historisch centrum, Schouwburg) meer promoten in samenwerking met andere gemeenten.

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Een mooie goed zichtbare entree van de Herenstraat in Oud Rijswijk;
 • Een aanbod van ruimte voor pop-up stores, outletstores en startende ondernemers;
 • Een beleid om misbruik van uitkeringen aan te pakken;
 • Jaarlijkse evenementen zoals bijvoorbeeld: hardloop festiviteiten langs alle monumentale panden van Rijswijk;
 • Heronderhandelen met Q-park, 2 uur gratis parkeren;
 • Het toelaten van meer branches in de Plaspoelpolder in het werkgebied en niet volproppen met woningen;
 • Meer openbare toiletten in winkelcentra;
 • Onze A-kantoorlocaties in de etalage zetten: voor bijvoorbeeld de Rijksoverheid;
 • Vergunningenbeleid verbeteren en versnellen voor ondernemers;
 • Het actiever betrekken van de BBR bij het maken van plannen ten gunste van het Rijswijkse Bedrijfsleven.

Het ondersteunen en begeleiden van wijkgroepen, bewonersgroepen, culturele- en sportverenigingen blijft voor BVR een belangrijk uitgangspunt. Een bruisend cultureel leven is een onderdeel van een leefbare stad. Zowel kleinschalige activiteiten als grote voorzieningen dragen daartoe bij.

De komende jaren dient een verdere uitbouw van culturele activiteiten plaats te vinden. BVR is van mening dat er onderzocht moet worden of Rijswijk klaar is voor iets nieuws. Een evenement waarin elementen van het oude Herfstpop, het huidige Strandwalfestival en nieuw ideeën worden samengevoegd tot iets nieuws. De vrede van Rijswijk, welke we in 2022 vieren, leent zich wellicht voor een nieuw Rijswijks evenement.

Recreatieve voorzieningen moeten aan Rijswijk worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn uitbreiding van het fietspadennetwerk, verbeteren van de grootschalige speelvoorzieningen (zoals Buvelio, Inter Amicos, de Eekhoorn) voor de jeugd of een klimbos voor de jeugd.

De toegankelijkheid van culturele of recreatieve voorzieningen moeten ook begaanbaar zijn voor minder valide mensen. Het welzijnswerk dient wat BVR betreft verspreid te worden over meerdere partijen. Naast Welzijn Rijswijk ziet BVR voor jongeren een belangrijke rol weggelegd voor Don Bosco. Daarnaast houden we graag de subsidies in de gaten. Deze moeten telkens langs de lat van het subsidiekader worden gelegd. En zo nodig moeten we deze aanpassen. BVR wil geen subsidies meer verstrekken aan organisaties buiten Rijswijk (zoals dat voorheen gebeurde aan gemeente Gouda).

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Een traditionele Sinterklaas optocht, mét zwarte piet en deze faciliteren waar nodig;
 • Een open podium vóór het Huis van de Stad;
 • Een jaarlijks muziekevenement bijvoorbeeld taptoe of dweil dag;
 • De 1% kunstregeling strakker handhaven;
 • Het museum Rijswijk aan de afspraak houden om, zoals door iedere geldlener dat doet, schulden af te lossen;
 • Het organiseren van een oud en nieuw feest. Samen met Rijswijkse ondernemers en een vreugdevuur;
 • De bibliotheek terug naar haar kernactiviteiten;
 • Uitgaansgelegenheid voor jongeren;
 • Promotie van BB Museum, de naald en monumentale panden;
 • Behoudt van het Strandwalfestival of omvormen naar “Vrede van Rijswijk”.

De vele actieve vrijwilligers in onze stad zijn voor BVR van onschatbare waarde. Zij zijn de smeerolie van de samenleving. BVR is een voorstander van een levendig en gevarieerd (sport)verenigingsleven. Het spreekt hierbij voor zich dat de gemeente een grotere rol heeft dan alleen maar aanmoedigen. Indien de gemeente werkelijk serieus is met het (sport)verenigingsleven moet er actief worden meegedacht en meegewerkt aan activiteiten en accommodaties. De gemeente kan de verenigingen bijstaan door kwijtschelding van de OZB te verlenen alsmede het kosteloos verstrekken van een VOG voor de vrijwilligers van non-profitorganisaties.

Door het uitbreiden van het aantal inwoners in Rijswijk dient de Marimbahal wat BVR betreft vooralsnog behouden te blijven. De Marimbahal kan zeker worden gerenoveerd. Dat wil Beter voor Rijswijk eerst onderzoeken voor er andere keuzes worden gemaakt. De Marimbahal, eventueel voorzien van zonnepanelen, voorziet in een behoeft voor de inwoners van Midden-Rijswijk en Rijswijk Buiten.

Beter voor Rijswijk ziet graag dat de gemeente slimmer omgaat met de gronden. Zodra er een nieuwe school gebouwd (of gerenoveerd) wordt moet daar wat BVR betreft direct een volwaardige sporthal bij. Waar vervolgens gebruik van kan worden gemaakt door de omliggende verenigingen. Meer dubbelgebruik dus van de schaarse ruimte die we in Rijswijk hebben.

Beter voor Rijswijk vindt dat we de sport in Rijswijk beter moeten en kunnen promoten. Bijvoorbeeld door hierover te communiceren. We hebben vele teams die topsport beoefenen, dit is fantastisch en dat moeten we als gemeente koesteren en uitdragen!

Beter voor Rijswijk wil zich de komende vier jaar inzetten voor:

 • Het behoud en renovatie de Marimbahal;
 • De realisatie van een multifunctionele accommodatie bij sportpark Elsenburg;
 • Een evenementen bord – communicatie sportwedstrijden;
 • Het optimaal gebruik maken van sportaccommodaties, ook overdag en in het gehele weekend;
 • Het kwijtschelden van OZB voor verenigingen;
 • Het kosteloos verstrekken van een VOG voor vrijwilligers van non–profitorganisaties;
 • Begeleiding van verenigingen en clubs als het gaat om besturen. Zodat wanbeleid van clubs en daarmee verspilling van geld wordt voorkomen;
 • Een tweede kunstgrasveld Semper Altius;
 • Een cultuurgebouw voor muziek en bandjes.

Beter voor Rijswijk zal zich wederom blijven inspannen om een 24 uurs huisartsen-/alarmeringspost te kunnen realiseren, maar begrijpt dat het gezien het huidige tekort aan huisartsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel dat dit niet op korte termijn te realiseren is. Derhalve zullen wij zeker gezien het te verwachten aantal inwoners ons als BVR er hard voor blijven maken. Doordat BVR zich er de vorige periode hard voor heeft gemaakt hebben we in ieder geval al weten te bereiken dat de Rijswijker ook weer welkom is bij de huisartsenpost in Delft.

Zelfstandigheid voor de oudere inwoner is het uitgangspunt van het ouderenbeleid. Daarom maakt BVR zich sterk voor voldoende seniorenwoningen. Het aanpassen van woningen waar mogelijk en het onderzoeken tot ombouwen van leegkomende verzorgingshuizen tot groepswoningen voor ouderen. Door het ontwikkelen van voorzieningen die de kwaliteit van leven verbeteren zal Rijswijk nog completer gemaakt kunnen worden.

Daar waar andere gemeenten Rijswijk zijn voorgegaan, wil BVR een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om 65-plussers gratis met de bus en tram te kunnen laten reizen. Andere voorzieningen waar BVR zich de komende periode hard voor wil maken zijn voornamelijk fysieke voorzieningen zoals het verbeteren van parkeerplekken voor gehandicapten, volwaardige oversteekplaatsen waar nodig (stoplichten met geluid), aangepaste speeltoestellen voor rolstoelafhankelijke kinderen, meer AED’s met een 24-uurs beschikbaarheid, betere dienstverlening en het creëren van mogelijkheden om iedereen mee te laten doen in de maatschappij. BVR ziet tevens mogelijkheden om jong en oud beter met elkaar te verbinden.  Dit kan simpelweg worden ingezet vanuit verschillende projecten.

Beter voor Rijswijk wil zich de komende vier jaar inzetten voor:

 • Een 24-uurs huisartsen/alarmeringspost;
 • Een verbetering van communicatie en informatie voor persoonsalarmering thuis voor ouderen;
 • Het stimuleren van mantelzorg;
 • Een verbetering van communicatie vanuit de gemeente over AED’S;
 • Meer ontmoetingsplekken/huiskamers;
 • Mensen die uit de GGZ komen en weer re-integreren in een woonwijk niet allemaal in een wijk plaatsen;
 • Ouderenconsulenten aannemen/uitbreiden om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen;
 • Meer levensloopbestendige woningen tegen een normale huurprijs zodat ouderen kunnen doorstromen en eengezinswoningen vrijkomen;
 • Plekken voor scootmobiel stalling;
 • Het stoppen van jeugdhulp pas als alles geregeld is: wonen, werk/school, financiën, netwerk;
 • Een onderzoek of de eigen bijdrage afgeschaft kan worden voor jongeren van 18 t/m 23 jaar die GGZ of WMO-hulp krijgen;
 • Tegengaan van energiearmoede;
 • Het gebruik maken van EXPEX (ervaringsdeskundige) bij opstellen van jeugdbeleid;
 • Focus op integratie van mensen met een beperking in onze gemeente.

Beter voor Rijswijk heeft zich sinds 2014 sterk gemaakt voor een integraal dierenwelzijnsbeleid. En met succes: in 2017 is een nieuw beleid tot stand gekomen. Daarna heeft BVR haar steentje bijgedragen in de renovatie van het dierenasiel. Waar we nog steeds er trots op zijn.

Dieren zijn onlosmakelijk verbonden met het leven in de stad. Ze zijn gezelschap in huis, ze leven in het wild, in groengebieden, in het water, verblijven in kinderboerderijen en (helaas ook) in dierenasiels.  Het is belangrijk dat dieren en mensen zo prettig mogelijk naast elkaar kunnen leven en het welzijn van zowel dier als mens beschermd wordt. Bewustwording, voorlichting en educatie zijn daarbij onmisbare pijlers. Dierenmishandeling en verwaarlozing moeten keihard aangepakt worden. Meer dierenpolitie is daarvoor hard nodig.

Ook moet de inzet van dieren voor vermaak bij evenementen steeds kritisch beoordeeld worden (of verbieden als dat wettelijk mogelijk gemaakt wordt). Stimuleer voorlichting zoals in de zomerperiode over het opsluiten van o.a. dieren met warm weer.  Blijf de acties voor het chippen en registreren van honden en katten uitvoeren zodat we voor een snelle hereniging met de eigenaar kunnen zorgdragen. Dit draagt ook bij aan minder opvang door dierenambulances en dierenasiels.

Vele Rijswijkers ervaren overlast van ganzen. De grootste ergernissen worden ervaren bij recreatieplekken. Beter voor Rijswijk wil zich, zoals bijvoorbeeld voor het Wilhelminapark, inzetten voor een ecologische afscheiding van het strandje. Zodat de inwoners van Rijswijk daar weer kunnen recreëren en de ganzen elders naartoe gaan. Daarnaast blijven we wat BVR betreft inzetten op een diervriendelijke manier van het beheer van ganzeneieren en zetten we de rattencampagne voort. Zodat we de rattenoverlast terugdringen.

Beter voor Rijswijk zet zich de komende vier jaar in voor:

 • Een uitbreiding van de dierenpolitie;
 • Een ecologische afscheiding van het strandje Wilhelminapark;
 • Voorlichting over opsluiten van dieren, zeker in de zomerperiode;
 • Acties voor het chippen van huisdieren voortzetten;
 • Het voortzetten van het ganzenbeheer op een diervriendelijke manier;
 • Voortzetting van rattencampagne;
 • Jaarlijkse viswedstrijd;
 • Meer honden uitlaatplekken en kijk waar je deze kan omheinen;
 • Actie tegen de rivierkreeft in de Rijswijkse wateren;
 • Een verdere ontwikkeling van een grote speelplaats voor honden met speel- en schuilmogelijkheden;
 • Een lokaal alarm-/meldnummer en speciale app voor melden van dierenmishandeling;
 • Een gemeentelijke webpagina met relevante onderwerpen en vragen;
 • BPRC (in de volksmond ‘apenhel’ genoemd) moet direct sluiten zodra alternatieven beschikbaar zijn;
 • Het optreden tegen bijtincidenten agressieve honden conform landelijk beleid.