Programma

Voorwoord

Geachte inwoner van Rijswijk,

Beter voor Rijswijk (BVR) is de lokale politieke partij die onafhankelijk van de landelijke politiek het welzijn van alle ingezetenen van Rijswijk wil bevorderen en hun belangen wil behartigen. De vijf raadsleden zijn verbonden door ÉÉN principe: bekijk de situatie in Rijswijk door een objectieve bril, zonder daarbij de belangen van een bepaalde inwonersgroep als uitgangspunt te nemen.
BVR zal nooit iedereen tevreden kunnen stellen, er zijn altijd tegengestelde belangen. Ook BVR moet keuzes maken, maar BVR maakt deze keuze niet in termen van links of rechts, rijk of arm, jong of oud, maar stelt ‘de inwoner’ van Rijswijk centraal. Wij vinden dat de gemeenteraad de situatie in Rijswijk objectief en onafhankelijk moet beoordelen.

Het verkiezingsprogramma van BVR is opgesteld na vele gesprekken met bedrijven, organisaties, bewoners en besturen van verenigingen. Deze maatschappelijke agendering komt erop neer dat vertegenwoordigers van BVR met name heel veel hebben geluisterd naar de wensen van deze belangrijke groeperingen in Rijswijk. De kandidaten op onze lijst hebben met vreugde kunnen constateren dat veel van deze wensen in lijn liggen met waar BVR voor staat en gaat.

In Rijswijk hebben de raadsleden van Beter voor Rijswijk bijzonder mooie successen geboekt. Zo is de bus voor het borstkankeronderzoek teruggekeerd in Rijswijk. Mede door de inzet van vele vrijwilligers is het dierenasiel gerenoveerd. Gesloopte fietsen (weesfietsen) worden uit het straatbeeld verwijderd. Verder wordt gewerkt aan hulp voor jongeren met schulden. Ook is de subsidiestroom binnen de gemeente Rijswijk inzichtelijk geworden.

Uit onderzoek blijkt dat vele inwoners bezorgd zijn over de veiligheid, de bezuinigingen in de zorg, de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum In de Bogaard, het parkeerbeleid en de aanstaande verhuizing van gemeentebestuur en ambtenaren naar het oude stadhuis. BVR heeft deze onderwerpen hoog op de agenda staan. U kunt erop rekenen dat de nieuwe fractie uw inbreng zal meewegen in de verdere besluitvorming.

Het is onmogelijk om in het verkiezingsprogramma aan alle aspecten van het gemeentebeleid aandacht te besteden. Dit houdt niet in dat BVR daar geen mening over heeft. Van belang voor u, als kiezer, zijn met name de prioriteiten van BVR. Wij presenteren deze prioriteiten in 11 hoofdstukken, inclusief een apart hoofdstuk over dierenbeleid.

Aan u de keus of u met BVR de toekomst in Rijswijk tegemoet wilt treden. Wij zullen voor deze toekomst keihard werken.

Hoogachtend,

Ed Braam
Fractievoorzitter
Beter voor Rijswijk

Rijswijk is een van de snelst groeiende gemeentes van Nederland. BVR wil, net als de meeste Rijswijkers, het goede van een grote stad maar met behoud van het dorpse en groene karakter. Dat vraagt om een bestuur dat luistert naar de inwoners, toegankelijk is en middenin de samenleving staat.

Transparantie, openheid in zaken en integriteit horen bij goed bestuur. Op initiatief van BVR is het subsidie- en declaratieregister openbaar gemaakt. Alleen organisaties die binding met Rijswijk hebben, mogen in aanmerking komen voor subsidie. Ruim 90% van de subsidies gaan naar de grote (welzijns)organisaties in Rijswijk. BVR vindt dat een groter deel onder de kleinere verenigingen en organisaties kans moet krijgen hetzelfde soort activiteiten uit te voeren (Don Bosco, Museum Bevolkingsregister).

BVR wil scherp toezien dat subsidies voldoen aan vooraf gemaakte afspraken en doelen. BVR wil dat de gemeentefinanciën gezond zijn en blijven. Belastingen en tarieven dienen kostendekkend te zijn. Eventuele ‘winst’ dient terug te vloeien naar de inwoners of leiden tot belastingverlaging, zoals parkeerbelastingen. Een deel van de parkeerinkomsten

Beter voor Rijswijk wil:

 • (Kandidaat) raadsleden die een goede afspiegeling vormen van de Rijswijkers (diversiteit in leeftijd, geslacht, achtergrond en opleiding);
 • Meer bezoeken van wijken, bewonerscommissies, winkels en bedrijven;
 • Spreekuur houden voor inwoners en ondernemers;
 • Herzien (herijken) van subsidiebeleid en streng toezien op naleving doelstellingen.
 • Subsidies alleen verstrekken indien binding met Rijswijk (schrappen subsidies zoals aan Gouds Verzetsmuseum);
 • Voor ingrijpende politieke beslissingen gebruik maken van volksraadplegingen;
 • VOG voor vrijwilligers van non-profit instellingen kosteloos verstrekken;
 • Vrijstelling leges voor activiteiten van en voor non-profit organisaties;
 • Dure externe inhuur en onderzoeken zoveel mogelijk beperken, tenzij voor specifieke expertises;
 • Minder ambtenaren in loondienst door meer ambtelijke samenwerking met andere gemeenten. Verjonging van ambtenaren en streven naar multi-inzetbaarheid ambtenaren;
 • Geen fusie met gemeenten, behoud van Rijswijkse identiteit;
 • Geen verhoging van OZB;
 • Gratis parkeren bij In de Bogaard door reservering deel parkeerinkomsten.

Blijvende bezuinigingen door Rijksbeleid dringen door tot de lokale gemeenschap: de veiligheid, zorg en leefbaarheid is er voelbaar op achteruitgegaan. Weggeefwinkels en voedselbanken breiden zich uit, kwetsbare groepen krijgen steeds minder zorg, onveilige situaties door agressiviteit en criminaliteit en er is nog teveel rondslingerend afval.

Met het sluiten van een onderneming voorkom je geen (nieuwe) wandaden. BvR bepleit daarin zowel preventieve als repressieve maatregelen. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld een totaalaanpak van ‘enge’ plekken, stimuleren van wijkbeveiligers en de inzet van een gebiedsgerichte aanpak. Bij repressieve maatregelen denkt BvR aan een actief ‘lik op stuk’ beleid en een afbouw van de huidige gedoogcultuur.

Veiligheid is momenteel onderdeel van de portefeuille van de burgemeester. BvR pleit voor een wethouder Wijkveiligheid. Hierdoor blijft het mogelijk dat een politiek verantwoordelijke door alle portefeuilles heen, de veiligheidsaspecten aanstuurt. Om de hier genoemde voorstellen die de veiligheid bevorderen te financieren, stelt BvR voor in de komende jaren extra geld in de gemeentelijke begroting vrij te maken.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Cameratoezicht op strategische ‘enge’ plekken;
 • Het politiebureau 7 dagen beschikbaar voor aangiften;
 • Donkere plekken voorkomen door meer straatverlichting (o.a. stationsgebied) en
  defecte straatverlichting sneller verhelpen;
 • Risicovolle evenementen (door)melden naar gemeente en politie;
 • Drank- en drugsmisbruik hard aanpakken, zorg bieden op vaste plek;
 • Geen graffiti buiten daarvoor aan te wijzen plaatsen;
 • Arrangement horeca herzien (ondernemers pas straffen na herhaling calamiteiten);
 • Uitbreiding dierenpolitie en verordening voor dierenverwaarlozing en -mishandeling;
 • Versterking handhavingsteam met vrijwilligers (evt. met behoud uitkering);
 • Herinrichting verkeersonveilige Geestbrugweg;
 • Veilige oversteek bij Schouwburg en Steenvoorde;
 • Sluiting AZC direct na overeenkomst.

De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad en het beheer en onderhoud daarvan dient dan ook de hoogste prioriteit te hebben. Rondslingerend afval, fietswrakken, defecte verlichting en andere zichtbare verloedering in de straten moeten direct worden aangepakt.

De gemeente kan daarop sturen door tijdig zwerfafval op te ruimen, prullenbakken te legen en daarop te handhaven. Werkzoekenden kunnen hier prima voor ingezet worden met behoud van uitkering. Aansprekende informatievoorziening draagt bij aan gewenste gedragsverandering. BVR wil weer openbare vuilcontainers op strategische plekken om het illegaal dumpen van grofvuil en restafval terug te dringen. Heroverwegen of huidige afvalscheidingsmethode de juiste is. Wellicht is eindscheiding bij de afvalverwerking een betere methode.

Bijna 40% van de woningvoorraad in Rijswijk is sociale woningbouw. Nieuwbouw op basis van gasloos en nul-op-de meter. Achterstallig onderhoud dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door heldere afspraken te maken met de woningcorporaties, zoals inspraak in en toezicht op de onderhoudsbegroting. Slopen van historische woningen mag nooit de voorkeur krijgen waar renovatie een alternatief is. Situaties als de Idenburglaan alwaar de bewoners een ander huis dienen te zoeken vanwege sloop, mogen niet meer voorkomen.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Opgeruimde en schone wijken, parken en winkelgebieden;
 • Meer uitkeringsgerechtigden inzetten voor onderhoud openbare ruimte;
 • Bomen vervangen op plaatsen waar het nodig is (herplantplicht);
 • Geen megatorens in Oud Rijswijk en Rijswijk Buiten;
 • Hangplekken jongeren alleen met toezicht;
 • Een beperkt budget om graffiti in de openbare ruimte te verwijderen;
 • Inzet medewerkers DSW Rijswijk handhaven en waar mogelijk uitbreiden;
 • Verspreiding gratis strooizout op verzamelplekken en gemeentewerf;
 • Toezicht en inspraak door gemeente op onderhoudsbegroting woningcorporaties;
 • Fietswrakken op of naast openbare weg direct opruimen;
 • Openbare vuilcontainers op strategische plekken en meer hondenpoepbakken;
 • Herstructurering afval(scheidings)beleid;
 • Aanpakken ‘probleemstraten’ met o.a. luizenpoep (boomplaksel) en scheve stoeptegels;
 • Fietspaden daar waar mogelijk asfalteren;
 • Behoud van historische waarden (stadhuis behouden, geen moskee);
 • De Put aansluiten op het riool en warme douches in een nieuwe toiletgroep.

Rijswijk is de snelst groeiende stad van Nederland. Binnen 10 jaar wonen er ruim 65.000 inwoners. In de landgoederenzone is – op een enkel te ontwikkelen landgoed met uitbreiding van het groen – geen woningbouw gewenst. Voor een goede verkeerskundige doorstroming op de doorgaande wegen pleit BVR voor aanleg van rotondes. Voor de ontsluiting van Den Haag zet BVR in op goed overleg met alle betrokken partijen om te komen tot het realiseren van een volwaardige tunnel die aansluit op de A4 (Beatrixlaan). Brommers behoren niet op het fietspad. Daarop dient handhavend te worden opgetreden. BVR pleit voor meer aandacht binnen de Metropoolregio, ook als het gaat om de tramverbindingen in Rijswijk. Een voorbeeld is een verbinding vanaf Wateringseveld tot het centrum van Delft, langs Rijswijk Buiten en het Reinier de Graaff ziekenhuis.

Oud-Rijswijk moet leefbaar blijven en verdiend meer aandacht als aantrekkelijk winkelgebied. Dit kan gerealiseerd worden door Oud Rijswijk autoluw te maken, een wandelpromenade, dat maakt het een aantrekkelijk centrum om te komen. Dat is goed voor zowel de middenstand als de burgers. Ook het historische aspect kan meer benadrukt worden. BVR ziet mogelijkheden om Rijswijks Wilhelminalantaarn een prominente plaats te geven in Oud Rijswijk (een voorbeeld van Rijswijkse parels in de spotlights). Er kunnen meer plekken gerealiseerd worden waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De zaterdagmarkt van Oud Rijswijk mag van BVR worden uitgebreid naar het pleintje bij de Tollensstraat.

BVR vindt dat, evenals vele Rijswijkers, het oude stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan, behouden moet blijven. Het gebouw moet dan wel geschikt worden gemaakt voor verschillende functies. De raadszaal en trouwzalen moeten kunnen worden gebruikt. BVR voorziet een toenemende parkeerdruk als het oude stadhuis weer in gebruik genomen gaat worden. Om parkeeroverlast voor omwonenden te voorkomen, dient er een nieuwe parkeergarage onder de naastgelegen vijver te worden gerealiseerd.

Waar de landelijke partijen ons al jaren veiligheid beloven zijn er in Rijswijk de afgelopen jaren door diezelfde partijen voornamelijk parkeerwachters aangesteld. Deze parkeerwachters kloppen, in de fors uitgebreide parkeerzones, flink wat geld uit de zakken van de hardwerkende Rijswijkers. Daardoor verdwijnt de belofte “uw auto is geen melkkoe” van de VVD onmiddellijk. BVR is echter van mening dat parkeertarieven en zones niet eindeloos verhoogd of uitgebreid kunnen worden. Als parkeertarieven te hoog zijn, blijft een deel van het winkelend publiek weg. Dat is zowel voor de ondernemer als voor de gemeente een onwenselijke situatie. BVR pleit voor een vereenvoudiging van de huidige parkeerregeling, minder zones, betaald parkeren van alle gebieden gelijk maken, een vergunning voor heel Rijswijk en de eerste twee uur gratis parkeren in de betaalde zones voor bezoek.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Ondergrondse garage Huis van de Stad;
 • Oud-Rijswijk autoluw maken
 • Zaterdagmarkt van Oud Rijswijk uitbreiden naar Tollenstraat;
 • Een betaalbare parkeervergunning voor heel Rijswijk;
 • Vereenvoudiging van het huidige parkeerbeleid;
 • Rijswijkse parels in de spotlights; (bijvoorbeeld Wilhelminalantaarn een prominente plaats geven in Oud Rijswijk);
 • Aandacht bij de Metropoolregio voor uitbreiding tramverbinding in Rijswijk;
 • Verlagen van de parkeertarieven in In de Bogaard;
 • Uitbreiding landgoederenzone;
 • Herontwikkeling van Muziekbuurt, Te Werve en stationslocatie versnellen;
 • Tunnel onder de Beatrixlaan;
 • Fietsroutes verbeteren (o.a. de Rembrandtkade);
 • Rotondes in plaats van verkeersregelinstallaties;
 • Verwijderen “overkill” aan verkeersborden;
 • Budgethotel in Plaspoelpolder met maximaal 2 sterren;
 • Haven van Rijswijk een nieuwe naam geven: Koning Willem Alexanderhaven;
 • Markt van het evenementenplein In de Bogaard terug naar de Margrietsingel.

Een goede relatie tussen de gemeente en de woningcorporaties is een voorwaarde voor een effectief en succesvol volkshuisvestingsbeleid. De komende jaren moet er nog steeds veel aandacht worden gericht op het afronden van de herstructurering van de wijken Te Werve, Stationsbuurt en Muziekbuurt. Het volkshuisvestingsbeleid moet gericht zijn op een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad. BVR ziet graag uitbreiding van het aantal betaalbare jongerenwoningen en een toevoeging van geschikte woningen voor de ouderen in Rijswijk. Vanuit de overheid is er enkele jaren geleden een start gemaakt met het scheiden van wonen en zorg in de beschermde woonvormen met een strengere toelating. Door Rijksbeleid moeten een aantal mensen vanuit beschermd wonen verplicht terug naar een zelfstandige woning. Ook de gemeente Rijswijk zal de opdracht krijgen om een aantal mensen te voorzien van een woning. In de afgelopen raadsperiode heeft BVR al gepleit dat deze doelgroep een onderdeel moet worden van de woonvisie van Rijswijk en BVR zal zich hier de komende periode ook hard voor maken.

Binnen Rijswijk dient er actie te worden ondernomen om het lokale maatwerk van 25% te behalen. BVR pleit ook voor meer lokaal maatwerk in het woningverdelingssysteem, om op de evenwichtige opbouw van wijken, waar nodig, te kunnen sturen. Als laatste pleit BVR voor een team adresfraude. BVR is tegen het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het asielzoekerscentrum dient na de afgesloten contractdatum te worden gesloten. De wooneenheden die dan leeg zullen komen te staan kunnen beschikbaar worden gesteld voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als studentenhuisvesting.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Sluiten asielzoekerscentrum na contractdatum;
 • Team adresfraude die effectief controleert op rechtmatigheid van bijvoorbeeld huurtoeslag;
 • Indien mogelijk woningen renoveren in plaats van slopen en nieuwbouw;
 • Ontmoetingsruimtes voor bewoners stimuleren (bijvoorbeeld: Glazen Huis);
 • Geen huisvesting bieden voor uitgeprocedeerde asielzoekers;
 • Doelgroep vanuit beschermd wonen opnemen in de woonvisie;
 • Meer betaalbare eengezinswoningen (zowel koop als huur);
 • Geschikte woningen voor jongeren en ouderen;
 • Doorstroming bevorderen door meer 55+ woningen te bouwen;
 • Maximaal 15% nieuwe sociale woningbouw;
 • Wooneenheden asielzoekerscentrum beschikbaar stellen voor studentenhuisvesting;
 • Woningtoewijzing verruimen voor Rijswijkers.

Onderwijs en jongeren zijn voor BVR belangrijke items. Jongeren zijn onze toekomst. Jongeren moeten serieus worden genomen en betrokken worden bij beleid. Bovenal dienen er voorzieningen te worden gerealiseerd voor jongeren, met name om het jongerenbeleid succesvol vorm te geven. De komende jaren zal op het gebied van het onderwijs ingezet moeten worden op het vasthouden van het in de afgelopen jaren bereikte niveau van voorzieningen. Daarnaast moeten, omwille nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, initiatieven zoals de Brede Scholen positief kritisch benaderd worden. Afgelopen jaar is BVR blij verrast door de kinderambassadeurs van verschillende basisscholen. Dit ziet BVR het komende jaar graag terug. BVR ziet graag dat het niveau van de scholen in Rijswijk op peil blijft, met daarin alle mogelijke opleidingsvormen.

De Leerplicht gaat over de gemeentegrenzen heen. BVR wil dat er een samenwerkingsverband komt met andere gemeenten met een uniform beleid o.a. op het gebied van schoolverzuim. De ontwikkelingen op het gebied van de zorg in het onderwijs vragen de komende jaren onze aandacht. Een goed functionerend zorg adviesteam is voor BVR een belangrijk uitgangspunt zodat er snelle signalering en betere hulp geboden kan worden aan kinderen en jongeren met problemen. Als laatste pleit BVR voor “kiss and ride” plekken bij alle basisscholen in Rijswijk.

Voor jongeren buiten schooltijd moeten er meer voorzieningen komen. Voorzieningen om met weinig overlast te kunnen verblijven in de buitenruimte. Naast het upgraden van speeltuinen zoals een Buvelio of Inter Amicos ziet BVR graag ook eigentijdse uitgaansgelegenheden voor de jeugd van Rijswijk (van frisfeesten tot discotheek). Momenteel is het jongerenwerk beneden alle pijl. Hangjongeren behoren wat BVR betreft snel tot het verleden als er voorzieningen komen samen met jongerenwerkers. Deze jongerenwerkers moeten naar buiten volgens welzijn nieuwe stijl. Naast het voorzieningenniveau heeft de gemeente Rijswijk onvoldoende woningen voor jongeren. BVR ziet de Rijswijkse jongeren graag in Rijswijk blijven in plaats van vertrekken naar buurgemeenten. Daarom pleit BVR voor voldoende betaalbare huisvesting voor jongeren.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Jongerenwerkers i.p.v. jongerencoaches;
 • Voldoende huisvesting voor jongeren;
 • Betere samenwerking tussen jongerenwerkers en wijkagenten;
 • Kiss and ride plekken bij alle basisscholen in Rijswijk alsmede handhaven van verkeersoverlast;
 • Een beleid samen met andere gemeenten en de leerplichtambtenaren tegen schoolverzuim;
 • Kinderen uit de directe omgeving van een school moeten voorrang krijgen bij plaatsing;
 • Upgraden van speeltuinen (zoals Buvelio, Inter Amicos);
 • Eigentijdse uitgaansgelegenheden;
 • Terugdringen wachtlijsten voor zwemles;
 • Zorgadviesteam voor jongeren met problemen;
 • Scholen eens per jaar kennis laten maken met “de Put”;
 • Kinderambassadeurs en een jongerenraad.

Rijswijk heeft veel te bieden: het heeft een ideale ligging voor bedrijven en kantoren, een groeiend woonklimaat, veel groen, een diversiteit aan (sport)verenigingen en cultuur-activiteiten, (wijk)winkelcentra, horeca, leisure & entertainment.

De afgelopen jaren zien we steeds meer ondernemers vertrekken uit Rijswijk (o.a. Shell, Ziggo, meer leegstand In de Bogaard). BVR vindt dat er een duidelijke focus moet komen op het aantrekken en behouden van bedrijven en detailhandel om de werkgelegenheid te bevorderen en de concurrentie in omliggende gemeenten het hoofd te bieden. Leegstand in winkelcentra en bedrijventerreinen zijn funest voor een stad en het trekt onveilige en ongewenste situaties aan.

Vastgoedeigenaren in winkel- en bedrijvengebieden dienen met een ‘leegstandverordening’ gestimuleerd te worden leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Lege winkeletalages kunnen tijdelijk opgevuld worden met webwinkels, outlet stores of het tijdelijk beschikbaar stellen aan startende ondernemers. BVR wil dat parkeervoorzieningen bij In de Bogaard de eerste 2 uur gratis gemaakt worden, zodat het winkelcentrum weer aantrekkelijk wordt voor zowel consumenten als ondernemers. BVR vindt dat het vergunningenbeleid voor ondernemers en horeca ten alle tijden binnen de gestelde termijnen dienen te worden afgehandeld. Ambtenaren dienen gestimuleerd te worden om meer vraaggericht te werken: geen ‘nee, tenzij’ maar het ‘ja, mits’ principe.

Oud-Rijswijk heeft potentie om nog meer als verblijfsgebied ontwikkeld te worden. Bijvoorbeeld door de entree aan de Herenstraat prominenter te maken, de Wilhelmina lantaarnpaal te plaatsen op het Ruysdaelplein, meer (specialistische) winkels en het gebied autoluw maken door bijvoorbeeld de aanleg van een of meerdere parkeergarages.

Innovatie en citymarketing worden nog maar weinig toegepast in Rijswijk. BVR ziet net als Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR), veel kansen om Rijswijk meer op de (ondernemers)kaart te zetten. Zoals een samenwerking met TU Delft en innoverende ondernemers. De ‘parels’ van Rijswijk (Octrooibureau, Landgoederenzone, Historisch centrum, Schouwburg) meer promoten in samenwerking met andere gemeenten.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Ontmoedigingsbeleid leegstand voor vastgoedeigenaren door ‘Leegstandverordening’;
 • Vergunningbeleid verbeteren en versnellen voor ondernemers;
 • Rijswijkse ondernemingen actief betrekken bij lokale aanbestedingen;
 • Aanleg directe treinverbinding met Amsterdam;
 • Verstevigen relaties met lokale ondernemers(verenigingen) zoals BBR;
 • Voldoende horeca nabij de Rijswijkse Schouwburg;
 • Pizzeria Casanova dient behouden te blijven: kans voor aankoop grond (nieuwbouw);
 • Openingstijden eetgelegenheden vrijgeven;
 • Meer openbare toiletten in winkelcentra;
 • Aantrekken van publiekstrekkers zoals een bioscoop;
 • Onderzoek gratis OV voor 65+ en/of ooievaarspas.

Het ondersteunen en begeleiden van wijkgroepen, bewonersgroepen, culturele en sportverenigingen blijft voor BvR een belangrijk uitgangspunt. Een bruisend cultureel leven is een onderdeel van een leefbare stad. Zowel kleinschalige activiteiten als grote voorzieningen dragen daartoe bij. De komende jaren dient een verdere uitbouw van culturele activiteiten plaats te vinden. BvR is van mening dat er onderzocht moet worden of Rijswijk klaar is voor iets nieuws. Een evenement waarin elementen van het oude Herfstpop, het huidige strandwalfestival en nieuw ideeën worden samengevoegd tot iets nieuws.

Recreatieve voorzieningen moeten aan Rijswijk worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn uitbreiding van het fietspadennetwerk, verbeteren van de grootschalige speelvoorzieningen (zoals Buvelio, Inter Amicos, de Eekhoorn) voor de jeugd, een klimbos voor de jeugd en een bioscoop of Musicon. De toegankelijkheid van culturele of recreatieve voorzieningen moeten ook begaanbaar zijn voor minder valide mensen. Het welzijnswerk dient wat BvR betreft verspreid te worden over meerdere partijen. Naast Welzijn Rijswijk ziet BvR een belangrijke rol weggelegd voor Don Bosco. Daarnaast moeten de subsidies opnieuw onder de loep. BvR wil geen subsidies meer verstrekken aan organisaties buiten Rijswijk.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Een nieuw evenement waarin elementen zitten van het oude Herfstpop, het huidige Strandwalfestival en nieuwe ideeën;
 • Betere ondersteuning bewonersgroepen, culturele- en sportverenigingen;
 • Versoepeling en versnellen verstrekken van vergunningen m.b.t. activiteiten;
 • Alle activiteiten in centrale agenda opnemen en tonen (groot evenementenbord);
 • Subsidies opnieuw bekijken en geen subsidie meer naar organisaties buiten Rijswijk;
 • Museum Rijswijk en eventuele andere organisaties betrekken bij Rijswijkse schoolprojecten;
 • Uitbreiden en verbeteren fietspadennetwerk;
 • Bioscoop & Musicon;
 • Klimbos in het Wilhelminapark of Elsenburgerbos;
 • Sinterklaasintocht terug naar de haven verplaatsen;
 • Wijken stimuleren meer buurtactiviteiten te organiseren; (zoals avondje Strijp, het Sionsfeest in Rijswijk Buiten);
 • Spreiden activiteiten over Sport & Evenementen, Don Bosco en Welzijn Rijswijk;
 • Een speeltuin met toezicht in Rijswijk Buiten.

De vele actieve vrijwilligers in onze stad zijn voor BVR van onschatbare waarde. Zij zijn de smeerolie van de samenleving. BVR is een voorstander van een levendig en gevarieerd (sport)verenigingsleven. Het spreekt hierbij voor zich dat de gemeente een grotere rol heeft dan alleen maar aanmoedigen. Indien de gemeente werkelijk serieus is met het (sport)verenigingsleven moet er actief worden meegedacht en meegewerkt aan activiteiten en accommodaties. De gemeente kan de verenigingen bijstaan door kwijtschelding van de OZB te verlenen alsmede het kosteloos verstrekken van een VOG voor de vrijwilligers van non-profitorganisaties. Door het uitbreiden van het aantal inwoners in Rijswijk dient de Marimbahal wat BVR betreft behouden te blijven. De Marimbahal behoort zeker tot een mogelijkheid van renoveren wat BVR betreft. De hal kan voorzien in een behoeft voor de inwoners van Midden-Rijswijk en Rijswijk Buiten. Verder zijn sportactiviteiten in de wijken erg belangrijk. Sportverenigingen kunnen daarmee de brug naar de club verkleinen. BVR ziet mogelijkheden tot het omvormen van sportaccommodaties tot buurthuis van de toekomst. BVR ziet graag een samenwerking tussen de scholen en verenigingen van de huidige sportaccommodaties.

BVR is tegen zinloos geweld, ook in de sport. BVR trapt dan ook op de rem als het gaat om geweld of ander wangedrag op de Rijswijkse sportvelden. BVR ziet graag een convenant tussen de amateurverenigingen tot stand komen met betrekking tot spelers met wangedrag. Op die manier kan er een registratiesysteem tot stand komen die relschoppers letterlijk buitenspel zet. Relschoppers moeten worden bestraft met gebiedsverboden, wat door de Voetbalwet mogelijk is gemaakt. Zodra dit systeem in werking is getreden wordt deze wat BVR betreft uitgebreid naar supporters/aanhang/familie die wangedrag vertonen. De reden hiervan is dat de verenigingen nu enkel een verbod kunnen geven voor de kantine omdat een complex van een vereniging gemeenteterrein is.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Kwijtschelding van OZB voor verenigingen;
 • Kosteloos VOG verstrekking voor vrijwilligers van non–profitorganisaties;
 • Goed bestuur van amateurclubs is belangrijk. De gemeente moet zich inzetten om clubs te begeleiden bij het leren besturen van een club. Zodat wanbeleid van clubs en daarmee verspilling van geld wordt voorkomen;
 • Registratiesysteem relschoppers in de amateursport;
 • Activiteitenagenda belangrijke sportwedstrijden;
 • De Marimbahal renoveren;
 • Scholen en verenigingen dichter bij elkaar brengen;
 • Accommodaties verbeteren, waar mogelijk integreren in Brede School;
 • Dat wijk- en buurtverenigingen door de gemeente als serieus gesprekspartner worden gezien;
 • Sportaccommodaties omvormen tot buurthuis van de toekomst;
 • Iedere brede school een eigen gymzaal;
 • Regionale vispas.

Zelfstandigheid voor de oudere inwoner is het uitgangspunt van het ouderenbeleid. Daarom maakt BVR zich sterk voor voldoende seniorenwoningen. Het aanpassen van woningen waar mogelijk en het onderzoeken tot ombouwen van leegkomende verzorgingshuizen tot groepswoningen voor ouderen. Door het ontwikkelen van voorzieningen die de kwaliteit van leven verbeteren zal Rijswijk nog completer gemaakt kunnen worden. Rijswijkers moeten uitwijken naar de huisartsenpost gelegen in Den Haag en Delft. BVR ziet graag een huisartsenpost in Rijswijk komen welke een 24-uurs functie heeft.

Daar waar andere gemeenten Rijswijk zijn voorgegaan, wil BVR een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om 65-plussers gratis met de bus en tram te kunnen laten reizen. Andere voorzieningen waar BVR zich de komende periode hard voor wil maken zijn voornamelijk fysieke voorzieningen zoals het verbeteren van parkeerplekken voor gehandicapten, volwaardige oversteekplaatsen waar nodig (stoplichten met geluid), aangepaste speeltoestellen voor rolstoelafhankelijke kinderen, meer AED’s met een 24-uurs beschikbaarheid, betere dienstverlening en het creëren van mogelijkheden om iedereen mee te laten doen in de maatschappij. BVR ziet tevens mogelijkheden om jong en oud beter met elkaar te verbinden. Dit kan simpelweg worden ingezet vanuit verschillende projecten. De Thuiszorg is uitgemolken, dit moet wat BVR betreft al dan niet tegen een kleine vergoeding terug naar fatsoenlijk niveau.

Beter voor Rijswijk wil:

 • 24-uurs huisartsenpost in Rijswijk;
 • Onderzoek 65+ gratis met OV;
 • AED’s in Rijswijk met 24-uurs beschikbaarheid;
 • Betere verbindingen tussen jong en oud;
 • Gezondheidscheck voor ouderen herinvoeren;
 • Omscholing of bijscholing aanbieden aan bijstandsgerechtigde die willen werken in de ouderenzorg;
 • Bewoners van zorginstellingen het beter krijgen dan gevangenen;
 • Terugdringen wachtlijsten in zorg- en verpleeghuizen;
 • Nabestaandenzorg voor ouderen;
 • Budget voor minder validen (gehandicapten) verhogen;
 • Buitenruimte buiten verbeteren, zoals het verbeteren van oversteekplaatsen;
 • Minder validen in een rolstoel of scootmobiel moeten probleemloos kunnen rondtoeren;
 • Thuiszorg terug op fatsoenlijk niveau, de kwaliteit van zorg gaat boven de prijs.
 • Hondenbelasting afschaffen (gelijkstellen met het houden van katten en paarden);
 • Herziening losloopgebieden & gebieden met aanlijnplicht;
 • Creëren van afgeschermde uitlaatgebieden voorzien van zandkuilen, klimrekken, poepzakjes en -afvalbakken;
 • Meer toezicht en handhaving op opruimplicht. Plaatsen van meer hondenpoep bakken.
 • Acties chippen en registreren van honden en katten, ook speciale regeling voor minima;
 • Oevers / hoge walkanten voorzien van ‘faunatrappen’ ter bescherming van o.a. (jonge) eenden, ganzen, egels en kikkers;
 • Uitbreiding dierenpolitie en verordening voor dierenverwaarlozing en -mishandeling;
 • Overlast van dieren bij afvalcontainers (meeuwen, duiven, ratten) tegengaan door integrale inpak container- en zwerfafval;
 • Lokaal alarm-/meldnummer en speciale app voor melden van dierenmishandeling;
 • Gemeentelijke webpagina opzetten met relevante onderwerpen en vragen;
 • BPRC (in de volksmond ‘apenhel’ genoemd) moet direct sluiten zodra alternatieven beschikbaar zijn. Het grote aantal apen direct halveren en opvang in meer natuurlijke omgeving (bv. afgeschermde delen natuurparken);
 • Optreden tegen bijtincidenten agressieve honden conform landelijk beleid.

BVR heeft zich sinds 2014 sterk gemaakt voor een integraal dierenwelzijnsbeleid. En met succes: in 2017 is een nieuw beleid tot stand gekomen. Een versnipperd beleid over het welzijn van dieren behoort nu tot het verleden.

Dieren zijn onlosmakelijk verbonden met het leven in de stad. Ze zijn gezelschap in huis, ze leven in het wild, in groengebieden, in het water, verblijven in kinderboerderijen en (helaas ook) in dierenasiels. Dierenasiel ‘t Julialaantje heeft te lang aan de noodbel moeten trekken. Er was een tekort aan financiële middelen voor de noodzakelijke renovatie.

BVR heeft, samen met een grote groep vrijwilligers, zich ingespannen voor het behoud en renovatie van het dierenasiel en met succes! Het is belangrijk dat dieren en mensen zo prettig mogelijk naast elkaar kunnen leven en het welzijn van zowel dier als mens beschermd wordt. Bewustwording, voorlichting en educatie zijn daarbij onmisbare pijlers. Dierenmishandeling en verwaarlozing moeten keihard aangepakt worden. Meer dierenpolitie is daarvoor hard nodig. Ook moet de inzet van dieren voor vermaak bij evenementen steeds kritisch beoordeeld worden (of verbieden als dat wettelijk mogelijk gemaakt wordt). Stimuleer voorlichting en acties voor het chippen en registreren van honden en katten voor een snelle hereniging met de eigenaar. Dit draagt ook bij aan minder opvang door dierenambulances en dierenasiels.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Hondenbelasting afschaffen (gelijkstellen met het houden van katten en paarden);
 • Herziening losloopgebieden & gebieden met aanlijnplicht;
 • Creëren van afgeschermde uitlaatgebieden voorzien van zandkuilen, klimrekken, poepzakjes en -afvalbakken;
 • Meer toezicht en handhaving op opruimplicht. Plaatsen van meer hondenpoep bakken.
 • Acties chippen en registreren van honden en katten, ook speciale regeling voor minima;
 • Oevers / hoge walkanten voorzien van ‘faunatrappen’ ter bescherming van o.a. (jonge) eenden, ganzen, egels en kikkers;
 • Uitbreiding dierenpolitie en verordening voor dierenverwaarlozing en -mishandeling;
 • Overlast van dieren bij afvalcontainers (meeuwen, duiven, ratten) tegengaan door integrale inpak container- en zwerfafval;
 • Lokaal alarm-/meldnummer en speciale app voor melden van dierenmishandeling;
 • Gemeentelijke webpagina opzetten met relevante onderwerpen en vragen;
 • BPRC (in de volksmond ‘apenhel’ genoemd) moet direct sluiten zodra alternatieven beschikbaar zijn. Het grote aantal apen direct halveren en opvang in meer natuurlijke omgeving (bv. afgeschermde delen natuurparken);
 • Optreden tegen bijtincidenten agressieve honden conform landelijk beleid.

© 2021 Beter Voor Rijswijk  |  Design: Studio Dith  |  Fotografie: Ridder van Doorne |  PrivacyverklaringDisclaimer